Administratorem danych jest EXCELLENT S.A. (z siedzibą 32-003 Podłęże 662). Dane osobowe będą
przetwarzane w celu odpowiedzenia na zadane pytanie (udzielenia żądanych informacji o produkcie,
w tym jego dostępności) i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji mailowej (podstawa:
art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania
umowy przez Spółkę dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b rodo).
Spółka może przetwarzać dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mailową
także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f rodo) czy w celu realizacji
zobowiązań publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) rodo). W
przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych Spółki drogą mailową i zgody na
przetwarzanie danych osobowych w tym celu – dane będą przetwarzane także do wysyłki wskazanych
maili.
Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest Spółka lub wynikać to będzie z przepisów prawa.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo
do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej:
z www.uodo.gov.pl). Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Jeżeli Pani/Pana osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do
czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Spółka oceni, czy w dalszym ciągu ma
podstawy do przetwarzania danych. W przypadku wyrażenia wskazanych zgód marketingowych dane
osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania którejkolwiek z nich. Dalsze przetwarzanie
danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że
prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
W przypadku innych celów – niż w/w marketingowe – dane osobowe będą przetwarzane przez okres
przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności
wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez Spółkę czy okresu zobowiązań
publicznoprawnych. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.
Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob.
powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Spółki, można w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych
osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych,
chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w związku ze zgłoszeniem
wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych
osobowych lub realizacją praw) można skontaktować się pod adresem: ado@excellent.com.pl pod
wskazanym powyżej adresem Spółki).